Madoil - Oleje, maziva, aditiva, nafta, servisní a stavební chemie, nádrže...

Madoil

Madoil


Držitel ISO 9001

Tribotechnický servis - Analýzy olejů

SČZL - Sdružení českých zkušeben a laboratoří
CTLA - Czech Testing Laboratories Association
NTL - nezávislá tribotechnická laboratoř

Nabídka laboratorních a servisních služeb v oblasti tribotechniky

V rámci péče o základní prostředky Vaší společnosti, Vám předkládáme návrh systému tribotechnické kontroly určené k proaktivní údržbě provozovaných jednotek technického vybavení provozu s následnou kontrolou používaných maziv. Podstatou těchto informací je řízení údržby ve smyslu technických opatření navržených na základě analýz vzorků provozovaných olejových náplní uvedených provozovaných jednotek včetně převodových uzlů provozovaného zařízení u výrobních jednotek provozů. Provádět vstupní kontroly mazacích prostředků včetně paliv.

Na základě odebraných a dodaných vzorků, bude provádět společnost MADOIL kontrolu stavu olejových náplní objektivními metodikami dle platných norem a obecně akceptovaných metod. Prováděné sledování stavů mazacích prostředků bude podkladem pro řízené výměny olejových náplní ve smyslu udávání možných proběhů nebo výměn. Tímto způsobem se dosáhne optimálního funkčního i ekonomického využití mazacích prostředků sledovaných mechanismů vůbec. Dále dosáhnete vysoké provozní spolehlivosti s jistotou snížení opotřebení jednotlivých mechanických uzlů. Systém je zaměřen na snížení nákladovosti oprav a spotřeby náhradních dílů. Naše společnost bude sledovat, nežádoucí vlivy mezních mazání, včetně degradací olejových náplní a technologických kapalin.

Technická informace dle laboratorních rozborů stavu bude přesně navrhovat účelovost technických opatření zjištěných stavů a podávat přesné návrhy na technická opatření. Evidence stavu bude vedena počítačovou archivací provedených stanovení pro zpětnou kontrolu technických stavů. Výsledky jednotlivých rozborů budou zaslány ihned po zpracování faxem nebo elektronickou poštou. Termín zpracování vzorků navrhujeme do 72 hodin od převzetí vzorků naší společností (nebo dle konkrétní dohody při doručení vzorků). Poruchové případy budou řešeny ihned s následnou informací v nekratší lhůtě možné zpracovatelnosti. Dle požadavků provozů, bude ustanovena periodická četnost odběrů, hlavně u klíčových strojů výroby.

Dále jsou předmětem nabídky:

 • pro strojní zařízení pracující v extrémních podmínkách provádíme laboratorní výrobu PTFE a navržení i jiných možných aditiv pracujících na difúzní bázi, které doporučujeme na mazací místa po vyhodnocení jejich stavů opotřebení
 • pro motorové jednotky možnost nabídky molekulárních a difúzních additiv v případech mezního mazání
 • kontrola stavů olejů elektroizolačních včetně plynové chromatografie

Odběry vzorků, způsob provádění

Odběry vzorků bude provádět provozovatel. Společnost MADOIL bude provádět odběry vzorků jen v případě požadavku ze strany provozovatele. Podstatou správného odběru vzorku je, že získaný vzorek musí reprezentovat kvalitu celé náplně a odběr musí být proveden metodikou, která zaručuje čistotu odebraného vzorku bez příměsí jiných látek. Vzorek má být odebrán ihned po zastavení stroje, respektive, kde je to možné, během chodu. Rovněž odběrové místo by mělo být vždy stejné.

Archivace vzorků

Technické stavy, které byly sporné, nebo byly předmětem opravného odběru, se evidují a ukládají na dobu tří měsíců.

Popis základních stanovení

Navrhovaný rozsah prováděných stanovení je popsán níže jako nabídka základních stanovení.

1/ Stanovení viskozit ( mm2/s , cSt )

Stanovením viskozit zjišťujeme stav viskozitní stability olejové náplně provozovaných jednotek včetně převodových uzlů sledované provozované techniky. Sleduje se celkový pokles nebo nárůst při zjištěném obsahu cizích příměsí a při zvyšování obsahu nerozpustných látek (amorfní saze, kalové úsady, kovy ). Stanovení v ( mm2/s , cSt ) potvrzuje nárůstem, poklesem, průběh provozování olejových náplní dle norem SAE, ISO VG neb jinak dle specifiky daného maz. prostředku.

2/ Stanovení bodu vzplanutí O.K. Cleveland, U.K. Pensky - Martens.

Stanovením bodu vzplanutí potvrzujeme stav olejových a palivových systému vč. trysek. Obsah paliva podstatně ovlivňuje pokles viskozity, proto patří k dominantním zkouškám pro návrhy kontrol a následné opravy. Palivo a voda jsou považovány jako degradační faktory olejových náplní. Dle bodu vzplanutí se přesně vyhodnocují % obsahu paliva a vody (chladící kapaliny) v olejové náplni motorů.

3/ Technická chromatografie

Provádí se na chromatografické folii. Zvaná rovněž jako kapková metoda. Stanoví hlavně obsah amorfních sazí % obj. které se v doběhu olejových náplní srovnává s nárůstem viskozity. Zjišťuje rovněž poklesy a účinnost disperzně - detergentních přísad v olejových náplních. Je podpůrným faktorem při posuzování celkových degradačních stavů.

4/ Ferroskopie - částicová analýza

Závěrečné hlavní stanovení stavů opotřebení motorových jednotek a převodových uzlů provozovaných mechanismů. Dominantní stanovení vlivů degradačních faktorů. Charakterizuje jejich stav opotřebení. v provozovaných olejových náplních se sleduje obsah kovů, ostatních nerozpustných látek a jejich tvar s přesným rozlišením původu.

Výsledek stanovení představuje denzita úbytku hmoty exponovaných uzlů u pohonných jednotek, uložení nebo opotřebení převodovek. Uvádí se počtem a  velikostí částic na 1 ml olejové náplně – denzitou opotřebení ( počet částic ) 0 (neexistujicí stav, nejlepší ) - 1000x (maximální počet částic, nejhorší hodnota ) / 1 ml ve velikost 5 - 500 m (mikronů). v popisu jsou uváděny jednotlivé kovové částice ( počet - velikost ) samostatně. Uvedená analýza zachycuje již počátky změn technických stavů v rámci procesu opotřebení. Cílem kontrol je zachycení počátků změn opotřebení a navrženým technickým opatřením zabránit havarijním stavům opotřebení.

5/ Stanovení vody dle norem ČSN a DIN

Dle předpokládané koncentrace se provádí coulometrickou, destilační nebo rychlometodou. Výsledek je udáván v ppm ( g / t ), při vyšší koncentraci v %. Důležitý ukazatel především u elektroizolačních, hydraulických, turbínových olejů, ale i ostatních (narušuje mazací funkci, vyčerpává antikorozní přísady a  způsobuje zvýšenou korozi systému ).

6/ Stanovení čísla kyselosti dle normy ČSN

Stanovuje se titračním způsobem. Výsledek je udáván v mg KOH / g vzorku. Je mírou celkové degradace oleje.

7/ Provádění filtrace olejových náplní

Filtrace olejových náplní bude prováděna na základě požadavků. Potvrzení stavů olejových náplní bude prováděno na základě nutnosti po provedení laboratorních rozborů. Odstraňování vody z olejových náplní od obsahu 200 l.

8/ Vibrační diagnostika – způsob provádění

Na základě popsaných tribotechnických zkoušek tj. stanovení uvedených ukazatelů jakosti, budeme navrhovat potřeby vibrodiagnostického měření. Měření bude navrženo ve sporných stanoveních měření.

9/ Kontrola stavů řezných emulzí

Stav a kvalita řezných emulzí zásadně ovlivňuje konečný obrobek. Sledujeme hodnotu pH, koncentrace, dusitany, mikroorganismy, obsah jiných olejů, vzhled, zápach.

10/ Ověřování a opravy tlakoměrů

Cenová nabídka laboratorních a servisních služeb

Za rozbor a vyhodnocení vzorku (odebraného vzorku) 800 Kč bez DPH za vzorek provozované olejové náplně.

Na vyhodnocení oleje za zapotřebí vzorek nejméně 500 ml, u motorové nafty a benzínu minimálně 1000 ml.

V ceně je zahrnuto:

 • stanovení kinematické viskozity 40°C/100°C
 • stanovení obsahu vody
 • stanovení čísla kyselosti
 • stanovení kódu čistoty dle NAS
 • stanovení bodu vzplanutí v o.k.
 • ferrografie – částicová analýza

Za rozbor dodaného vzorku:

 • 2100 Kč za vzorek oleje elektroizolačního
 • 1700 Kč za vzorek oleje elektroizolačního - plynová chromatografie
 • 2400 Kč za vzorek nafty motorové
 • 1500 Kč za vzorek benzínu automobilového 

Uvedené ceny jsou bez DPH.